Algemene voorwaarden

Bij Stephan B.V.

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden van “Bij Stephan” zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen op locatie, met alle daarbij geleverde accessoires. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging overhandigd en zijn terug te vinden op www.bijstephan.nl en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene/inkoop voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Bij Stephan niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Bij Stephan is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van een reservering of opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Bij Stephan ter kennis heeft gebracht en Bij Stephan alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
 5. De gedrag – en beroepsregels van Bij Stephan maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
 6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW) ook al heeft slechts één persoon de overeenkomst ondertekend.

Artikel 2. AANBIEDINGEN/OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bij Stephan desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
 2. In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen over hoedanigheden. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bij Stephan niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding (voorbeeld gerecht) getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 3. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Bij Stephan is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bij Stephan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 5. Een reservering komt tot stand op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Als – naar achteraf blijkt – door de wederpartij tijdens de reservering een verkeerd beeld is geschetst van de feitelijke situatie, is Bij Stephan gerechtigd de reservering te herroepen.

Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN OVEREENKOMST?

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Bij Stephan de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de ingrediënten voor het betreffende arrangement c.q. opstarten/voorbereiden van de productie daarvoor. Een overeenkomst is ook tot stand gekomen doordat de aanbetaling door de wederpartij is voldaan. Mocht de opdrachtbevestiging ondertussen (nog) niet door wederpartij zijn ondertekend en binnen 8 dagen geretourneerd dan gaat Bij Stephan ervan uit dat de opdrachtbevestiging wel verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bij Stephan en deze algemene voorwaarden;
 2. De wederpartij dient vooraf het aantal gasten op te geven. Beloning geschiedt namelijk op basis van een vast vooraf overeengekomen vergoeding per persoon met een nacalculatie wanneer er meer personen aanwezig zijn dan opgegeven;
 3. Een arrangement loopt voor een vooraf overeengekomen tijdsduur en is gebaseerd op minimaal aantal personen wat per arrangement vooraf is opgegeven. De inkoop is gebaseerd op het aantal opgegeven personen waardoor bij een minder aantal personen dan wat is komen opdagen, geen reductie/ terugbetaling kan plaatsvinden;
 4. Bij Stephan heeft het recht de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, de inventaris door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of er sprake is van misbruik/vernieling.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bij Stephan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Bij Stephan in details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn of afhankelijk zijn van weersomstandigheden en/of veiligheidsvoorschriften;
 2. Bij Stephan is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn Bij Stephan;
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bij Stephan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bij Stephan worden verstrekt;
 4. Als – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd (verlenging, drankaanpassingen, enzovoort), dient de wederpartij dit Algemene voorwaarden Bij Stephan pagina 2 van 4 schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, worden schriftelijk door Bij Stephan bevestigd. De oorspronkelijk overeengekomen prijsafspraak kan door de wijziging komen te vervallen;
 5. Bij Stephan is niet verplicht enig goed van de wederpartij in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Bij Stephan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de wederpartij, welke door Bij Stephan in ontvangst en/of in bewaring is genomen;
 6. Bij Stephan is niet verplicht enig huisdier van de wederpartij toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen;
 7. De wederpartij dient (bij catering) voor eigen rekening en risico te beschikken over de benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en verzekeringen tegen schade en diefstal;
 8. Bij het transport (catering) gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Bij Stephan. Als de hulpmiddelen niet worden geretourneerd, vergoedt de wederpartij de nieuwprijs met een opslag van 15%.

Artikel 5. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient binnen 8 dagen na het vastleggen van een optiedatum de aanbetaling te voldoen waarna de optiedatum definitief wordt omgezet in een reservering. Als de aanbetaling niet tijdig is voldaan, heeft Bij Stephan geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de wederpartij te reserveren;
 2. De wederpartij dient uiterlijk zeven dagen voor de gereserveerde datum (lees: het arrangement) het aantal personen door te geven. De wederpartij dient ook mede te delen of er sprake is van bepaalde allergieën en of personen een dieet volgen waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden;
 3. Na beëindigen van het arrangement dienen alle zaken van de wederpartij door de wederpartij te worden meegenomen waaronder apparatuur, materialen, enzovoort;
 4. Bij een arrangement op locatie van de wederpartij dient de wederpartij rekening te houden met alle weersomstandigheden;
 5. Het onder- en weer verhuren of verplaatsen van de inventaris op locatie is niet toegestaan;
 6. De wederpartij mag tijdens een arrangement op locatie niets veranderen aan de geleverde zaken/accessoires en ook niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor dat goed geëigend is. Als manco’s en beschadigingen worden geconstateerd worden deze manco’s/beschadigde zaken tegen nieuwwaarde bij de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 6. KEURING/ RISICO-OVERGANG

 1. De zaken worden voor de aflevering door Bij Stephan gecontroleerd. Bij catering op locatie is wederpartij eveneens verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het inventaris van Bij Stephan in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retourname van de inventaris worden geconstateerd. Bij beschadigingen of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 7. PRIJZEN en BETALING

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Bij Stephan in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, kunnen transportkosten verbonden zijn;
 2. Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen zoals grondstoffen, een wijziging ondergaan, is Bij Stephan gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, mits anders schriftelijk overeengekomen;
 4. Bij Stephan stuurt vooraf (na een reservering) een verzoek tot aanbetaling door middel van een factuur. Pas na (tijdige) ontvangst van de aanbetaling wordt de overeenkomst definitief. Bij niet tijdige aanbetaling is Bij Stephan gerechtigd de reservering te laten vervallen, zonder dat deze aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de wederpartij;
 5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bij Stephan alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 8. KURKENGELD

Bij Stephan kan de wederpartij verbieden om zelf meegebrachte wijnen te nuttigen. Als Bij Stephan het nuttigen van zelf meegebrachte wijn toestaat, kan Bij Stephan aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van kurkengeld.

Artikel 9. ANNULERING van de RESERVERING

 1. In geval van annulering door wederpartij uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de gereserveerde datum zijn alle door Bij Stephan ter zake van de opdracht gemaakte kosten en ook de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van de aanbetaling als vergoeding, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bij Stephan ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. In geval van een annulering minder dan 2 maanden en meer dan 1 maand voor de gereserveerde datum is de wederpartij 60% van de totale overeengekomen prijs /huur verschuldigd;
 3. In geval van een annulering minder dan 1 maand en meer dan 14 dagen voor de gereserveerde datum is de wederpartij 75% van de totale overeengekomen prijs /huur verschuldigd;
 4. In geval van een annulering minder dan 14 dagen voor de gereserveerde datum (of bij No Show) is de wederpartij 100% van de totale overeengekomen prijs /huur verschuldigd;
 5. Als bij annulering van de gereserveerde datum een gelijkwaardige reservering wordt geplaatst, vervallen bovenstaande bedingen;
 6. Bij Stephan adviseert de wederpartij met klem om een annuleringsverzekering af te Tip: Klap is een verzekeringsmakelaar en dé specialist in verzekeringen voor bruiloften, jubilea, bedrijfsfeesten, (www.klap.com/arrangementen);
 7. Mocht door overheidsmaatregelen een evenement niet kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld Coronamaatregelen), dan kan de definitieve reservering kosteloos worden verzet naar een andere datum. Mochten er door overheidsmaatregelen beperkingen worden opgelegd waardoor de wederpartij de definitieve reserveringsdatum wenst te verplaatsen, dan worden annulerings- verplaatsingskosten in rekening gebracht.

Artikel 10. RECLAMEREN/KLACHTEN

 1. De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de dienstverlening ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, direct te melden zodat Bij Stephan in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen;
 2. Overige klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden/opdracht te worden gemeld aan Bij Stephan. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bij Stephan in staat is adequaat te reageren. Bij Stephan zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 3. Als een klacht gegrond is, zal Bij Stephan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 4. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bij Stephan te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 5. Reclame is niet mogelijk als:
  1. de geleverde zaken en of verleende diensten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  2. de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
  3. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bij Stephan;
  4. wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen tegenover Bij Stephan (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Bij Stephan is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), als:
  1. wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
  3. het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
  4. een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. Bij Stephan hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
 2. Voorts is Bij Stephan bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bij Stephan op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als Bij Stephan de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Bij Stephan behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende het arrangement (al dan niet op locatie) aan de inventaris al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van de inventaris in dezelfde staat als waarin hij het van Bij Stephan ontvangen heeft. Na retournering wordt de inventaris gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke zal Bij Stephan binnen 8 dagen aan de wederpartij haar bevindingen over de schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 8 dagen de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade Bij Stephan op tegenspraak te komen vaststellen. Als de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Bij Stephan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Bij Stephan om aanvullende schadevergoeding te vorderen;
 2. Bij Stephan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) tegenover de wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding – uit welken hoofde dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bij Stephan of leidinggevende ondergeschikten;
 3. Bij Stephan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 4. De aansprakelijkheid van Bij Stephan voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Bij Stephan in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar van Bij Stephan om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 5. Wederpartij dient Bij Stephan altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bij Stephan aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bij Stephan toegerekend kunnen worden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 7. Bij Stephan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 8. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Bij Stephan gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Bij Stephan wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Bij Stephan tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte Bij Stephan, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Bij Stephan kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Bij Stephan.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGENS en PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en                         Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Bij Stephan verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bij Stephan wettelijk verplicht is te bewaren. Bij Stephan is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Bij Stephan wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank.
 5. Bij Stephan is de producent van de databank en heeft daarom het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor:
  1. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  2. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Bij Stephan. Bij Stephan mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken als en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Bij Stephan is de plaats waar wederpartij aan haar verplichtingen tegenover Bij Stephan moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bij Stephan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bij Stephan gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 5. Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.